SÄKERHET FÖR SERVERCERTIFIKAT

Särskilda åtgärder behöver göras för att bibehålla säkerheten av servercertifikaten. Speciellt viktigt är att se till att den privata nyckeln skyddas noga så den inte försvinner eller hamnar i fel händer hos en tredje part. Om den privata nyckeln på något sätt förloras, kan Telia komma att ta ut en kostnad för ett nytt certifikat och privat nyckel.

Det är nödvändigt att kontakta Telia om personal från den organisation som äger certifikatet eller en tredje part som använder en tjänst som skyddas av certifikatet misstänker följande:

  • En privat nyckel har kommit händerna på en tredjepart
  • Bedrägeri (certifikat som används på en server som inte är kontrollerad av ägaren av certifikatet)
  • Om en betydande ändring gjorts i certifikatinformationen
  • Andra former där certifikatet missbrukas

Telia Company kan kontaktas via epost: mss@cygate.se eller via ett formulär på supportsidan. I brådskande fall för revokering av certifikat kan man ringa till +46 771 323262 (val 1). Det finns även ett formulär där man kan revokera certifikat.

En detaljerad beskrivning av revokeringsprocessen finns i Telia Server Certificate Certification Practice Statement under kapitel 4.9. Senast giltiga version av Telias CPS finns på Telia CA Repository.

TILL HUVUDSIDAN